Show & Concert การแสดง

  • สวดโซฮาร์บารมีและพิธีอารตีไฟ

บรรยากาศภายในงานสวดโซฮาร์บารมีและพิธีอารตีไฟ

Event งานเปิดตัวประชาสัมพันธ์สินค้าและองค์กร

Press Release งานแถลงข่าว, ประชาสัมพันธ์

สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดาภิเษก